• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > BCCT Exhibition

BCCT Exhibition

Sep 09 2016

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการที่ Thai-UK 2016 นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 70 ของหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (BCCT) ภาพแสดงจากซ้าย: Mr. Marcus Winsley ผู้อำนวยการการค้าและอุตสาหกรรม : Mr. Simon Matthews กรรมการหอการค้าอังกฤษ : H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Mr. John Rolfe ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์