• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Chinese New Year

Chinese New Year

Jan 30 2017

เมื่อวันจันทร์ 30 มกราคม โรงเรียนจัดงานตรุษจีน โดยนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองต่างร่วมชมการแสดงเชิดสิงโตและมังกร โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั้นเกี๊ยว เขียนภาษาจีน เตะลูกขนไก่และการฝึกใช้ตะเกียบ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีการแสดงดนตรีอีกด้วย