• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > It's Good To Be Me!

It's Good To Be Me!

นักเรียน Y6JT นำเสนอผลงานในการประชุมระดับประถมศึกษา "It's Good To Be Me!" แสดงให้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้มั่นใจในความสามารถพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล