• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Maprang's interview - Alumni class of 2019

Maprang's interview - Alumni class of 2019

May 07 2021

Maprang ศิษย์เก่าของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ปี 2019 ปัจจุบันศึกษา Arts and Science ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา เธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ตลอดชีวิตของเธอที่เซนต์สตีเฟ่นส์เตรียมความพร้อมให้เธอสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างไร