• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Stick Man family

Stick Man family

Jan 26 2021

Prim เสร็จสิ้นงานจากการเรียนออนไลน์ด้วยการทำStick Man Family ของเธอ เธอดูวิดีโอการสอนที่ครูแล้วเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปในการวาดภาพและติดกาวผลงานของเธอเข้าด้วยกัน ในขั้นตอนของการเล่าเรื่อง Prim เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Stick Family ผ่านวิดีโอที่ส่งให้คุณครู