• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 1 Cooking School Trip

Year 1 Cooking School Trip

Nov 08 2016

นักเรียนระดับชั้น Year  1 เรียนทำอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ IPC “We Are What We Eat” ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและที่มาของอาหารต่างๆ นักเรียนแต่ละคนยังได้ทำกราโนล่ามิกซ์เบอร์รี่แท่งเพื่อนำกลับบ้านไปฝากผู้ปกครอง