• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > กระบวนการสมัครเรียน > ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
    ค่าเล่าเรียน    
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery 186,850 76,280 57,210 57,210
KG.1-2 235,900 96,320 72,240 72,240
Year 1 - Year 2 331,700 135,400 101,550 101,550
Year 3 - Year 6 454,450 185,600 139,200 139,200
Year 7 - Year 9 474,900 194,000 145,500 145,500
Year 10 - Year 11 492,150 201,000 150,750 150,750
Year 12 - Year 13 510,000 260,250 260,250 -
  ค่าหอพัก
Full Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 7 - Year 9 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 10 - Year 11 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 12 - Year 13 336,000 134,400 100,800 100,800
  ค่าหอพัก
Weekly Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 7 - Year 9 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 10 - Year 11 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 12 - Year 13 290,000 116,000 87,000 87,000
  ค่าอาหาร
(Day students only)
   
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery - KG. 24,900 9,960 7,470 7,470
Year 1 - Year 2 27,000 10,800 8,100 8,100
Year 3 - Year 6 28,700 11,480 8,610 8,610
Year 7 - Year 9 30,350 12,140 9,105 9,105
Year 10 - Year 11 30,350 12,140 9,105 9,105
Year 12 - Year 13 30,350 12,140 9,105 9,105