• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > กระบวนการสมัครเรียน > ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
    ค่าเล่าเรียน    
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery 186,850 76,280 57,210 57,210
KG.1-2 235,900 96,320 72,240 72,240
Year 1 - Year 2 331,700 135,400 101,550 101,550
Year 3 - Year 6 454,450 185,600 139,200 139,200
Year 7 - Year 9 474,900 194,000 145,500 145,500
Year 10 - Year 11 492,150 201,000 150,750 150,750
Year 12 - Year 13 510,000 260,250 260,250 -
  ค่าหอพัก
Full Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 330,000 132,000 99,000 99,000
Year 7 - Year 9 330,000 132,000 99,000 99,000
Year 10 - Year 11 330,000 132,000 99,000 99,000
Year 12 - Year 13 330,000 132,000 99,000 99,000
  ค่าหอพัก
Weekly Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 285,000 114,000 85,500 85,500
Year 7 - Year 9 285,000 114,000 85,500< 85,500<
Year 10 - Year 11 280,000 114,000 85,500 85,500
Year 12 - Year 13 285,000 114,000 85,500 85,500
  ค่าอาหาร
(Day students only)
   
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery - KG. 24,400 9,760 7,320 7,320
Year 1 - Year 2 26,500 10,600 7,950 7,950
Year 3 - Year 6 28,200 11,280 8,460 8,460
Year 7 - Year 9 29,850 11,940 8,955 8,955
Year 10 - Year 11 29,850 11,940 8,955 8,955
Year 12 - Year 13 29,850 11,940 8,955 8,955