• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > สมัครเรียน > กระบวนการสมัครเรียน

กระบวนการสมัครเรียน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เราตั้งใจจัดการเรียนการสอนระบบอังกฤษให้นักเรียน เพื่อการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและมีความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ เด็กจะได้รับการกระตุ้นให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

ท่านผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ได้ระหว่างเวลา 8.00 น. – 14.30 น. ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเปิดเทอม กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 0931 262 444 หรือส่งอีเมล์มายัง [email protected]
คลิ้กดูรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 1 ส่งเอกสารไปยังสำนักงานรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนในระดับเนอร์สเซอรี่ อนุบาล ถึง Year 4 จะทำการทดลองเรียน 1-2 วัน ส่วนนักเรียน Year 5 ถึงระดับ IGCSE ทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบความสามารถทางปัญญา ระหว่างการทดลองเรียน 2 วัน ระหว่างเวลา 8.00 น. – 15.05 น.

ขั้นตอนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองจะจัดขึ้นหลังจากการสอบคัดเลือก และจะมีการนัดแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อขั้นตอนสอบคัดเลือกนักเรียนผ่านการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองยื่นเอกสารใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 5 ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อขอซื้อ เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา ได้ที่สำนักงาน โรงเรียนฯ พร้อมชำระค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เพื่อรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเล่าเรียนหลังจากนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เงื่อนไขการชำระค่าเรียน