• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > งานอภิบาล

งานอภิบาล

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใช้ระบบการเรียน Pastoral นักเรียนทุกคนจะมีการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ  ในแต่ละกลุ่มการเรียนจะมีอาจารย์ประจำกลุ่ม นักเรียนทุกคนจะพบอาจารย์ในทุกเช้าก่อนเริ่มเรียนเพื่อเก็บข้อมูลไปในปีถัดไป

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนจะเป็นอาจารย์แนะแนวของพวกเขาในแต่ละปี และมีหน้าที่รายงานผลการศึกษา คะแนนและวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน ตรวจการบ้าน ช่วยแก้ปัญหา พูดคุยกับผู้ปกครอง รวมไปถึงเป็นหัวหน้ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะประสานงานกับ Head of Campus ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลนักเรียน