• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Boarding students having fun making and flying kites

Boarding students having fun making and flying kites

Apr 16 2021

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ซึ่งห่างไกลจากเสียงรบกวนและมลภาวะของกรุงเทพฯ พร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมมากมายทำให้นักเรียนเขาใหญ่มีโอกาสได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ภาพเหล่านี้คือภาพล่าสุดของนักเรียนประจำที่กำลังสนุกกับการทำกิจกรรมและเล่นว่าว