• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Leadership and Co-operation

Leadership and Co-operation

ปีนี้นักเรียนจะได้เรียนบทเรียนต่าง ๆ ที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างชั้นปี โดยวิชาชีววิทยา ได้รวมนักเรียน Year 3 และ 4 เข้าร่วมการทดลองและให้พี่ ๆ Year 11 เป็นผู้สาธิตบทเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อประสาทสัมผัส

การทดสอบประกอบไปด้วย:

1." data-share-imageurl="">

Aug 30 2018

ปีนี้นักเรียนจะได้เรียนบทเรียนต่าง ๆ ที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างชั้นปี โดยวิชาชีววิทยา ได้รวมนักเรียน Year 3 และ 4 เข้าร่วมการทดลองและให้พี่ ๆ Year 11 เป็นผู้สาธิตบทเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อประสาทสัมผัส

การทดสอบประกอบไปด้วย:

1. การจับมือ 

2. การจับไหล่และจับมือ

3. การจับไหล่และจับมือด้านตรงข้าม

นักเรียนชั้น Year 11 จดข้อมูลลงในตารางข้อมูลกราฟ เพื่อเปรียบเทียบความยาวของเส้นประสาทกับเวลาตอบสนอง และวิเคราะห์ความสำคัญของปฏิกิริยาตอบโต้ จากกาทดลองนักเรียน Year 11 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการนำกิจกรรมให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนครั้งนี้และเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนชั้น Year 3 และ Year 4