• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Year 1, Year 2 and Trees

Year 1, Year 2 and Trees

May 23 2019

สัปดาห์นี้นักเรียนชั้น Year 1 และ 2 ได้ทำการสำรวจต้นไม้และพืชต่าง ๆ ในพื้นที่โรงเรียนฯ  นักเรียนฯ เรียนรู้สังเกตเห็นทั้งในส่วนที่เหมือนและแตกต่างในดอกไม้ ใบไม้และเปลือกไม้ พวกเขาเก็บกลีบดอกไม้เพื่อมาทำน้ำหอมด้วย