• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Year 5 and Year 6 recently visited Ville de la Vie today to round off our IPC unit 'The Holiday Show'

Year 5 and Year 6 recently visited Ville de la Vie today to round off our IPC unit 'The Holiday Show'

Apr 16 2021

วันนี้นักเรียนชั้น Year 5 และ 6 เยี่ยมชม Ville de la Vie เพื่อปิดหัวข้อ IPC 'The Holiday Show' ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ นักเรียนของเราเป็นทูตที่ยอดเยี่ยมของเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ การเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นที่น่าสนใจมาก และเนื่องจากสภาพอากศที่ร้อนและชื้น ไฮไลท์ของกิจกรรมจึงเป็นสระว่ายน้ำและไอศกรีมที่ทำให้ชื่นใจ