• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > งานอภิบาล

งานอภิบาล

เซนต์สตีเฟ่นส์ใช้ระบบ Pastoral ในการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนทุกคนจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กตามลำดับชั้นและมีอาจารย์แนะแนวของแต่ละกลุ่ม ซึ่งนักเรียนต้องพบอาจารย์ของตัวเองทั้งตอนเช้าและตอนเย็น อาจารย์ของเด็กนักเรียนเหล่านี้จะสามารถแนะนำให้เด็กนักเรียนรู้ว่าตนเองชอบและถนัดด้านไหน ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยที่ดี รวมไปถึงการบ้านและช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วย

Pastoral Support ในมัธยมปลาย

Pastoral support ในเด็กนักเรียนระดับชั้น Year 12 และ Year 13 โดยหัวหน้าอาจารย์ Sixth Form ในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งเด็ก Year 12 และ Year 13 เด็กทั้งหมดจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและกิจกรรม โรงเรียนมุ่งเน้นการชี้นำเด็กนักเรียนผ่านการตัดสินใจของพวกเขา เพื่อการเรียนในอนาคต รวมไปถึงการเลือกอาชีพ รวมไปถึงการช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน โรงเรียนคิดว่าการมีทีมงานที่แข็งแกร่งและบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียน เช่นการทานอาหารหรือการเล่นโบว์ลิ่งในช่วงท้ายของปีการศึกษา