• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > เกี่ยวกับวิทยาเขตกรุงเทพ > ผลสอบ

ผลสอบ

โรงเรียนฯ ใช้หลักสูตรอังกฤษ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ในระดับชั้น Year 11  เมื่อครบอายุ 16 ปี และสอบ A (Advanced) Level ในระดับชั้น Year 13 เมื่ออายุครบ 18 ปี จัดการสอบโดย Cambridge International Examinations (CIE)
 
ผลการสอบปี 2561
 
นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์  Year 11 ผ่านการสอบข้อสอบ IGCSE 94% ได้เกรด A*-C และมากกว่า และ 54% สอบผ่าน IGCSE ได้เกรด A หรือ A* เป็นผลการสอบที่สูงเหนือกว่ามาตรฐานของประเทศอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียน 92% ยังสอบผ่าน 5 วิชา ได้เกรด A*-C และ 45% สอบผ่าน 5 วิชา ได้เกรด A*-A
 
นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ ผ่านการสอบ AS (Advanced Subsidiary) และ A Level 98%
 
โดยปีที่ผ่านมานักเรียนที่ทำคะแนนดีที่สุดคือ
- เบ็น สอบได้เกรด A 4 วิชาในระดับ AS level และได้เกรด A ในระดับ A Level วิชาคณิตศาสตร์
- เอิร์น สอบได้เกรด  A 3 วิชาในระดับ AS level และได้เกรด A ในระดับ A Level วิชาคณิตศาสตร์
 
นักเรียนทุกคนได้รับเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยตามคณะที่ตนมีความสนใจ
 

ผลการสอบปี 2560

นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์  Year 11 ผ่านการสอบข้อสอบ IGCSE 92% ได้เกรด A*-C และมากกว่า และ 52% สอบผ่าน IGCSE ได้เกรด A หรือ A* เป็นผลการสอบที่สูงเหนือกว่ามาตรฐานของประเทศอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียน 50% ยังสอบผ่าน 5 วิชา ได้เกรด A*/A และ 97% สอบผ่าน 5 วิชา ได้เกรด A*-C
 
โดยปีที่ผ่านมานักเรียนที่ทำคะแนนดีที่สุดคือ
- เอิร์น สอบได้เกรด  A* 7 วิชา และได้เกรด A 2 วิชา
- เบ็น สอบได้เกรด  A* 6 วิชา  ได้เกรด A 1 วิชา และ ได้เกรด B 1วิชา
- ทิกเกอร์ สอบได้เกรด A* 5 วิชา ได้แกรด A 2 วิชา และได้เกรด B 1 วิชา
 
ผลการสอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจ โดยมีนักเรียนสอบผ่าน 94% และในระดับ Year 13 นักเรียน 36% สอบผ่านในระดับ A หรือ A*
 
โดยปีที่ผ่านมานักเรียนที่ทำคะแนนดีที่สุดคือ
- เชอรี่ สอบได้เกรด  A* 2 วิชา และได้เกรด A 2 วิชา
- ยอร์ค สอบได้เกรด  A* 1 วิชา  ได้เกรด A 2 วิชา และ ได้เกรด B 1 วิชา
 
นักเรียน Year 13 ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่สนใจ โดยส่วนใหญ่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ