• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > หลักสูตร > อนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

อนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ เราให้ความสำคัญกับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น เป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญกับคุณค่าของการเรียนรู้ ความเคารพ และความเป็นผู้นำถูกปลูกฝังให้กับนักเรียน นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยความสุข ความปลอดภัย และมีความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสถานที่เรียนรู้ในร่มและกลางแจ้ง นักเรียนจะได้รับความอบอุ่นและดูแลเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ในระดับอายุ 2-5 ปีแห่งการเรียนรู้

คณาจารย์และครูผู้ช่วย เป็นครูที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเทียบเท่าครูในประเทศอังกฤษ ผ่านมาตรฐาน UK Early Years Foundation Stage (EYFS) ปรับให้เข้ากับนักเรียนนานาชาติ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กต้องเริ่มจาก “การเรียนรู้เพื่อชีวิต” พร้อม ๆ ไปกับการให้ความเคารพในตัวเองและผู้อื่น

เราสนับสนุให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่เป็นระบบ โดยให้มีประสบการณ์เรียนแบบเฉพาะตน และสร้างความสนใจให้เด็กเรียนรู้จากการเล่น การทดลอง และการลงมือทำ  เด็กของเรามีความภูมิใจ และผ่านมาตรฐานวัตถุประสงค์ของระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น มีอิสระในการเรียนรู้และมีความมั่นใจ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเติบโตต่อไป