• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > Ks4igcse > Key Stage Manager Welcome (Key Stage 4)

Key Stage Manager Welcome (Key Stage 4)

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ เราเชื่อว่าบทบาทของผู้จัดการ Key Stage มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล หน้าที่ของผู้จัดการ Key Stage 4 คือการทำงานเป็นทีมร่วมกับครูติวเตอร์ เพื่อแนะนำและดูแลส่งเสริมนักเรียนในการเรียน IGCSE ให้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีโอกาสดีที่จะทำงานเป็นกลุ่มในขนาดเหมาะสมทำให้ครูติวเตอร์สามารถดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

ทุกสัปดาห์เราจะจัดประชุมเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ พร้อมจัดการประชุมนักเรียน Key Stage 4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียน สร้างแรงจูงใจ และอัพเดตข่าวสารทั่วโลก

นักเรียน Key Stage 4 จะมีการประชุมทางวิชาการเป็นรายบุคคลกับครูติวเตอร์ ในแต่ละเทอมการศึกษาเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Ms. Jessica Hardware
Teacher of Biology
Key Stage 4 Manager