• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > ประถมศึกษา > Key Stage 2

Key Stage 2

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์เราสอนนักเรียนระดับ Key Stage 2 (อายุ 7-11 ปี) ด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร และเอาใจใส่ ที่จะพัฒนาการเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ประสานไปกับปรัชญาของโรงเรียนที่ผสานคุณลักษณะของตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว เราใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษและ IPC ผสมผสานกันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนนานาชาติ ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีของตะวันตกและเด็กยังคงมีคุณสมบัติของวัฒนธรรมของไทย

อาคาร 2 อยู่ถัดมาจากสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ภายในอาคารประกอบไปด้วย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เด็กทุกคนจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สนับสนุนการเรียน มีการจัดทัศนศึกษาให้เด็กซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ได้ไปค้างพักแรมที่เซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
เปิดโลกทัศน์และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะ สร้างมิตรภาพ เสริมพัฒนาการด้านกีฬาและความคิดสร้างสรรค์

ครูที่มีคุณภาพมาจากฝั่งตะวันตก และครูผู้ช่วย จะให้เด็กทุกคนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา แนวคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความเสี่ยง และทักษะต่าง ๆ เพื่อจะประสบความสำเร็จ และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อต่อยอดเป็นผู้นำทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ