• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > เกี่ยวกับวิทยาเขตกรุงเทพ > ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

Wed, 06/08/2016 - 17:39 -- ststephenadmin

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

998 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

อีเมล์ [email protected]
โทรศัพท์ +66 (0) 2513 0270
  +66 (0) 2513 0271
โทรศัพท์มือถือ +66 (0) 81 904 0994
แฟกซ์ +66 (0) 2513 8271
  +66 (0) 2930 3307

 

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

998 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

อีเมล์ [email protected]
โทรศัพท์ +66 (0) 2513 0270
  +66 (0) 2513 0271
โทรศัพท์มือถือ +66 (0) 81 904 0994
แฟกซ์ +66 (0) 2513 8271
  +66 (0) 2930 3307