• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > 'Birds in Art', Year 8

'Birds in Art', Year 8

Jan 26 2022

ในวิชาศิลปะของนักเรียนชั้น Year 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ในปีนี้ นักเรียนได้รังสรรค์งานศิลปะตามโครงการ 'Birds in Art' พวกเขามีแรงบันดาลใจจากงานศิลปะญี่ปุ่นมาพัฒนาองค์ประกอบภาพพื้นหลังด้วยหมึกบนกระดาษ A2 ในชั้นเรียนนี้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้วัสดุและเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการวาดเส้นแล้วแล้วทำให้จาง ๆ และการลงลายฉลุ