• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Congratulations to O-Ryu, Year 6

Congratulations to O-Ryu, Year 6

Feb 15 2023

ขอแสดงความยินดีกับ O-Ryu นักเรียนชั้น Year 6 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Thailand Step-Up kids Golf Tournament 2023 ประเภท D Boy ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 ณ Dynasty Golf & Country Club