• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Early Years Christmas Songs Show 2021

Early Years Christmas Songs Show 2021

Nov 26 2021

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Early Years เข้าร่วมงาน Early Years Christmas Songs Show ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมนี้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียนฯ จึงขอจำกัดผู้เข้าชม ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อครอบครัวในการเข้าชม