• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Gift of Happiness Foundation

Gift of Happiness Foundation

Dec 03 2019

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน Mr. Eddy จากมูลนิธิ the Gift of Happiness มารับกล่องของขวัญทั้งหมดที่ได้รับบริจาค เขาได้รับความเอื้ออาทรอย่างท่วมท้นจากสมาคมของเซนต์สตีเฟ่นส์ นักเรียนชั้น Year 3 ช่วยนำกล่องของขวัญใส่รถตู้และรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากตอนโบกมือลาของขวัญเหล่านั้น เพื่อไปส่งของขวัญแห่งความสุขให้กับเด็ก ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย