• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Gift of Happiness & Primary Mathematics Challenge Certificate

Gift of Happiness & Primary Mathematics Challenge Certificate

Nov 24 2022

 Mr Eddie ผู้ก่อตั้งมูลนิธิของขวัญแห่งความสุข (Gift of Happiness Foundation) เปิดตัวของขวัญ ของ Gift of Happiness ประจำปีนี้ ซึ่งจะกระจายของขวัญไปยังเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย โปรดติดตามรายละเอียดคอเลคชั่นของขวัญ เร็ว ๆ นี้ 
นอกจากนี้ Mr Eddie ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักคณิตศาสตร์คนเก่งของเราจาก Primary Mathematics Challenge ครั้งล่าสุดด้วย ขอแสดงความยินดีกับ Mali, Emily, Fer Fer, Eugene, Fame, Auto, Chay Chay, Prem, Yaya และ Tique