• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > House Day Competition 2018

House Day Competition 2018

Sep 17 2018

ในวันพุธที่ 12 กันยายน โรงเรียนฯ ได้จัดการแข่งขัน House day ประจำปี ในนักเรียนระดับ Year 1-13 ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านเอราวัณ ไฮดรา มังกร และครุฑเพื่อแข่งขันเก็บคะแนน House Points ในรูปแบบของความท้าทายต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้กับและยังได้ฝึกทักษะที่สำคัญหลายอย่าง เช่น กิจกรรมรถถัง การพับเสื่อฟลิป ฝึกการทำงานเป็นทีมและพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการตอบคำถามจากทักษะความจำและใช้ Application จำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น Whacky Races เพื่อทดสอบการหาทางแก้อุปสรรคต่าง ๆ และความว่องไว 

ในปีนี้คะแนนรวมของแต่ละบ้านใกล้เคียงมาก แต่ผู้ชนะการแข่งขัน House Day ประจำปี 2018 คือ .......... ทีม Hydra