• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > The Mandarin courses in Secondary School

The Mandarin courses in Secondary School

Mar 16 2022

ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ในระดับ Secondary นักเรียนทุกคนในชั้น Year 7 - 9 จะได้เรียนภาษาจีนกลางซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับ IGCSE, AS และ A Level ตั้งแต่ Year 10 - 13 
ในโลกที่เต็มไปด้วยการเรียนหรือทำงานในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ภาษาคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างประเทศไทยและจีน ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันนั้นยิ่งทำให้ภาษาจีนกลางมีความสำคัญอย่างมากในหลักสูตรของเรา