• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Mandarin in Primary - comparative sentence patterns

Mandarin in Primary - comparative sentence patterns

Sep 28 2022

ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในชั้นเรียนวิชาภาษจีน ระดับประถม โรงเรียนนานาชาติเซนตืสตีเฟ่นส์ นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ประโยคเปรียบเทียบด้วยการเล่นเกมส์เพื่อตอบโต้การสนทนา โดยนักเรียนสามารถพูดว่า "ประเทศจีนอากาศเย็นกว่าไทย" ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงสามารถใช้คำเปรียบเทียบประเภท "เล็กกว่า", "ใหญ่กว่า", "ร้อนกว่า", "ใกล้กว่า" และ "ไกลกว่า" เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 ประเทศได้อีกด้วย 

在这两周的普通话学习中,孩子们对学习比较句型产生了浓厚的兴趣。 通过在班上互动游戏,孩子们可以流利地说出“中国比泰国冷”这样的句子。 然后,孩子们还可以比较两个国家之间的大、小、热、接近和远比。

Book a school tour/เยี่ยมชมโรงเรียน: https://forms.gle/2pdfaKZ4NcTPc57F7