• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Marvellous Materials Roadshow

Marvellous Materials Roadshow

Nov 02 2018

นักเรียนชั้น Year 6 ได้จัดงานแสดงนิทรรศการในหัวข้อ Marvellous Materials Roadshow ในเช้าวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของการประดิษฐ์

ในกิจกรรม IPC Exit Point นักเรียนนำเสนอข้อมูลให้ผู้ปกครองผ่าน Power Point, Kahoot quizzes มีภาคปฏิบัติและอธิบายเกี่ยกับทฤษฎี โดยใช้รหัสผ่าน QR Code ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานในครั้งนี้