• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Mission to Mars IPC topic @ PIM

Mission to Mars IPC topic @ PIM

Feb 20 2019

นักเรียนชั้นYear 6 และนักเรียนจากเขาใหญ่เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เด็ก ๆ สำรวจว่าหุ่นยนต์สามารถใช้ตั้งฐานที่ดาวอังคารในอนาคตได้อย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ IPCภารกิจสู่ดาวอังคาร เด็ก ๆ ต้องทดสอบทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายเพื่อสร้างหอสื่อสารกระดาษ ซึ่งนักเรียนทีม 2 สามารถสร้างหอคอยที่สูงที่สุดในกิจกรรมนี้