• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Model United Nations

Model United Nations

Feb 05 2017

เมื่อวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ ตัวแทนนักเรียน 5 คนของเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม UN จำลองครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ซึ่งในการประชุมนั้นมุ่งเน้นไปที่การรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก ตัวแทนขากเซนต์สตีเฟ่นส์ได้เป็นตัวแทนของประเทศ Tanzania Jamaica Italy และ Indonesia นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมยังได้ร่วมการโต้วาทีเกี่ยวกับการก่อการร้ายในมอสโคว์