• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Odd Socks Day 2021

Odd Socks Day 2021

Nov 18 2021

วันนี้โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ฉลองวัน Odd Socks 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ต่อต้านการกลั่นแกล้งประจำปีของเรา จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนกล้าแสดงออกและเฉลิมฉลองการเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนมีเอกลักษณ์ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ให้การสนับสนุนหัวข้อ 'One Kind Word' อย่างสร้างสรรค์ และปิดท้ายด้วยการประชุมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/32cP0cu