• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Preparation for the start of term 1

Preparation for the start of term 1

Aug 19 2022

คณะครูโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนก่อนการเริ่มภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ คุณครูใหม่ทำความคุ้นเคยกับกรุงเทพฯ โรงเรียน และเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาในสัปดาห์นี้ฝึกอบรม ประชุม และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้