• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Primary assessment coffee morning

Primary assessment coffee morning

Dec 01 2023

เมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้ว Mr. Ted จัดงาน Coffee Morning ที่มีผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 60 คน ในงานนี้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงหลักการและขั้นตอนการประเมินของระดับ Primary รวมถึงได้พูดคุยสอบถามในหัวข้อที่สนใจ เราหวังว่าผู้ปกครองจะได้รับความรู้และสนุกกับกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้