• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Reception learnt all about The Beach

Reception learnt all about The Beach

May 18 2020

ในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนชั้น Reception ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ The Beach เราอ่านเรื่องราวและข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการสนทนาถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อชายหาด, มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล รวมไปถึงจะทำอย่างไรถึงจะสามารถปกป้องสิ่งพวกนั้นได้ นักเรียนสร้างชายหาดของตัวเองขึ้นโดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและเพิ่มเติมส่วนของตนด้วยตัวต่อ Lego พวกเขาสร้างงานฝีมือที่แตกต่างกัน บางหาดมาในธีมของกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนบางคนถึงกับเขียนหนังสือของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็น ได้ยินและพบตอนที่พวกเขาไปชายหาด