• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Remembrance Day

Remembrance Day

Nov 13 2016

คณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Remembrance Ceremony ที่สถานฑูตอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559