• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Safer Internet Day 2022

Safer Internet Day 2022

Feb 04 2022

สัปดาห์หน้าที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จะมีกิจกรรม 'Safer Internet Day' โดยวันงานใหญ่คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เริ่มต้นด้วยควิซโลโก้ดิจิตัล ก่อนที่จะแบ่ง Milepost เพื่อสำรวจธีมของ 'พลเมืองดิจิตัล' และหารือเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงร่องรอยดิจิตัลของเราในโลกเทคโนโลยี