• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > School Council Meeting

School Council Meeting

Mar 13 2020

สมาชิกสภานักเรียนระดับ Primary ได้จัดการประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดี เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำในโรงเรียนก่อนหนานี้และประเมินว่าเรามีประสิทธิภาพแค่ไหน เราตรวจสอบว่าเวลาเล่น Rota ทำงานได้ดีหรือไม่ ประเมินความปลอดภัยของเล่น, ลานทรายและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ถังขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้อง