• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > St. Stephen's donate to hospitals

St. Stephen's donate to hospitals

Apr 03 2020

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ได้บริจาคหน้ากากอนามัย N95 เจลล้างมือและผลไม้เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลราชวิถี