• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Thai Assembly

Thai Assembly

Dec 03 2021


นักเรียนในระดับชั้น เยียร์ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Assembly ของภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จึงมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom meeting  แทนการแสดงบนเวที 
ธีมของการแสดงใน วิดีโอ มุ่งเน้นในเรื่องของความสุขจากการให้ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก การแบ่งปันและการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นโดย นำเสนอผ่านการเล่านิทาน  การร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง พรปีใหม่ ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9  
Thai Assembly ในปีนี้ ได้จัดให้สอดคล้องกับโครงการ ช่วยเหลือสังคมของโรงเรียน ที่ชื่อว่า The Gift of Happiness และเป็นการส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้