• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Universities Visit St Stephen’s

Universities Visit St Stephen’s

Jan 19 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 3 แห่งคือ Bradford University, Staffordshire University และ Cardiff University เข้าเยี่ยมโรงเรียนฯ เพื่อให้ข้อมูลกับเด็กนักเรียน Sixth Form โดยนักเรียนชั้นYear 11 ของเราได้มีโอกาสปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกสมัครเรียนสาขาต่าง ๆ พวกเขาสามารถสอบถามเกี่ยวกับ UCAS กระบวนการสมัครเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความประทับใจนักเรียนของเราที่เป็นเด็กสดใสและให้ความร่วมมืออย่างดี นักเรียนชั้นYear 13 กำลังสมัครเข้าเรียนในปีถัดไปและนักเรียนYear 12 ของเรากำลังเริ่มตัดสินใจเกี่ยวกับสาขาการเรียนที่เหมาะสมต่อไป