• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 10 Chemistry class are now preparing for the coming examinations

Year 10 Chemistry class are now preparing for the coming examinations

May 13 2021

นักเรียน Chemistry ชั้น Year 10 เรียนจบหลักสูตรสำหรับเทอมนี้ และตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึง ภาคปฏิบัติในวันนี้คือการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ของพวกเขาผ่านการสังเกตที่ถูกต้อง จากนั้นใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อระบุและตั้งชื่อสารประกอบโลหะที่ไม่รู้จักที่กำลังทดสอบ