• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 12 Chemistry - Titration analysis

Year 12 Chemistry - Titration analysis

Sep 27 2022

นักเรียน AS Level Chemistry ชั้น Year 12 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เริ่มเรียนทักษะจำเป็นในภาคปฏิบัติของ AS Chemistry อย่างเต็มรูปแบบ ในบทเรียนนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเจือจางอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงใช้สารละลายที่เจือจางแล้วทำการวิเคราะห์ไทเทรตจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณ 

Book a school tour/เยี่ยมชมโรงเรียน: https://forms.gle/2pdfaKZ4NcTPc57F7