• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 6 Fairgrounds

Year 6 Fairgrounds

Jan 28 2021

ในส่วนหนึ่งของหัวข้อ IPC ‘Fairgrounds’ นักเรียนชั้น Year 6 ได้รับมอบหมายให้ออกแบบร่มชูชีพสำหรับบริษัทกระโดดร่ม พวกเขาต้องออกแบบและทำร่มชูชีพ 3 แบบที่เปลี่ยนตัวแปรได้เพียงตัวเดียว พวกเขาบันทึกผลการทดลองและจำเป็นต้องเลือกแบบที่ดีที่สุดให้บริษัทกระโดดร่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสรุปจากการค้นพบของพวกเขา 
รูปภาพเพิ่มเติม http://bit.ly/3pur5vN