• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 9 Visit to Bang Khae Elderly Care Home

Year 9 Visit to Bang Khae Elderly Care Home

Apr 30 2018
วันที่ 30 เมษายน นักเรียนชั้น Year 9 ได้เข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม เด็กนักเรียนได้วางแผนกิจกรรมในบทเรียน PSHE ของพวกเขา และนำเสนอกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ โรงเรียนฯ  ขอขอบคุณสำหรับของบริจาคให้กับผู้สูงอายุที่บ้านบางแค และนักเรียน Year 9 ได้เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของจำเป็นเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว